BYDLI TŘI MĚSÍCE, ZAPLAŤ JEN PŮLKU

Rezervuj nyní a získej slevu!

Jak to funguje

1. Vyber si své studio a začni s rezervací.

2. Zadej kód „NewOpening2020“ do pole poukazu.

3. Po závazném potvrzení Tvé nájemní smlouvy, ti odpustíme nájemní až do 3 měsíců.

Prohlédnout nabídku

Zapojit se je velmi snadné

Zde najdeš všechny důležité podmínky:

 • Zúčastnit se může každá fyzická osoba ve věku minimálně 18 let.
 • Kód je třeba zadat do pole poukazu při první žádosti o rezervaci.
 • Zúčastnit se mohou osoby, které uzavřou novou smlouvu o ubytování během trvání propagační akce do 30. listopadu 2020. Tato osoba se musí nastěhovat do budovy THE FIZZ Prague do 31. března 2021.
 • Platba v hotovosti, převod/postoupení jiným osobám nejsou možné.
 • Více rezervací na jeden poukaz není možné.
 • Tato akce může být kombinována s akcí „Doporuč nás kamarádům“ (Bring a friend).
  Při smlouvě o ubytování od 15. listopadu nebo 1. prosince 2020 do 31. srpna 2021 nebo od 1. ledna 2021 do 30. září 2021 Ti odpustíme poslední tři nájmy. Při smlouvě o ubytování do 28. února 2021 a při uzavření smlouvy o ubytování od 1. února nebo 1. března 2021 do 31. srpna 2021 Ti odpustíme nájem za poslední měsíc a půl.
 • Porušení podmínek účasti bude mít za následek vyloučení z propagační akce.
 • Sleva neplatí při ukončení smlouvy o ubytování během sjednané doby ubytování, když nájemce zajiští nového nájemníka nebo při jakémkoli ukončení ubytovací smlouvy během doby ubytování.
 • Celá sjednaná doba ubytování musí být dodržena.

Chceš se dozvědět něco o studentském životě ve THE FIZZ?

Zjistit víc
*Při smlouvě o ubytování od 15. listopadu nebo 1. prosince 2020 do 31. srpna 2021 nebo od 1. ledna 2021 do 30. září 2021 Ti odpustíme poslední tři nájmy. Při smlouvě o ubytování do 28. února 2021 a při uzavření smlouvy o ubytování od 1. února nebo 1. března 2021 do 31. srpna 2021 Ti odpustíme nájem za poslední měsíc a půl.

 

Úplné podmínky účasti

§1 – Obecná ustanovení

Účast v kampani „Prague Promotion“, kterou organizuje THE FIZZ Prague (ENTRUST s.r.o.) (dále jako „organizátor“), je možná pouze za splnění následujících podmínek. THE FIZZ je ochrannou známkou společnosti International Campus GmbH, Tauentzienstraße 11, 10789 Berlín, Německo.

§2 – Podmínky účasti

Zúčastnit se může každá fyzická osoba a osoby ve věku minimálně 18 let. Registrace se provádí zadáním kódu poukazu při první žádosti o rezervaci a je možná pouze během trvání propagační akce do 30. listopadu 2020. Tato osoba se musí nastěhovat do budovy THE FIZZ Prague do 31. března 2021. Stávající nájemníci THE FIZZ Prague se zúčastnit nemohou. Sleva platí pouze tehdy, pokud je dodržena celá doba ubytování bez jakéhokoli předčasného ukončení.

§3 – Další podmínky účasti

Nutným předpokladem účinného zapojení je platné uzavření smlouvy o ubytování, uplynutí odvolací lhůty a nastěhování osoby do studia v THE FIZZ Prague. Upozorňujeme, že účast na propagační akci je možná pouze za dodržení následujících podmínek:

 • Rezervace: Osoba není v současné době nájemníkem THE FIZZ Prague.
 • Poukaz: Během rezervačního procesu osoba zadala správný kód do pole poukazu.
  • Při smlouvě o ubytování od 15. listopadu nebo 1. prosince 2020 do 31. srpna 2021 nebo od 1. ledna 2021 do 30. září 2021 Ti odpustíme poslední tři nájmy. Při smlouvě o ubytování do 28. února 2021 a při uzavření smlouvy o ubytování od 1. února nebo 1. března 2021 do 31. srpna 2021 Ti odpustíme nájem za poslední měsíc a půl.
 • Po nastěhování: Je povinné mít zřízený účet v české bance a dá povolení k inkasu ze svého bankovního účtu. Jakékoli náklady na transakci nebo převod měny ponese účastník.
 • Osoba se neodstěhuje, například zajištěním nového nájemce nebo výpovědí smlouvy o ubytování, před uplynutím sjednané doby ubytování.
 • Smlouva o ubytování není předčasně ukončena s uvedením důvodu.

§4 – Nesprávné informace

Účast je možná pouze na vlastní jméno osoby. Zadání nepravdivých nebo cizích údajů (jméno, adresa, e-mailová adresa, bankovní údaje atd.) bude mít za následek vyloučení z propagační akce.

§5 – Propagační akce

S námi mohou ušetřit až tři měsíční nájmy (nebo jeden a půl měsíce) při uzavření nové smlouvy o ubytování během dané propagační akce za předpokladu splnění podmínek, které jsou uvedeny v § 3.

Ušetřit za ubytování je možné po uzavření platné smlouvy o ubytování a po nastěhování osoby.Tato akce může být kombinována s akcí „Doporuč nás kamarádům“ (Bring a Friend).

Platba v hotovosti nebo převod/postoupení jiným osobám nejsou možné.

Každá osoba se může zúčastnit pouze jednou. Tato propagační akce je platná POUZE při podepsání smlouvy o ubytování prostřednictvím webové stránky www.the-fizz.com.

Organizátor má právo prodloužit nebo zkrátit dobu trvání propagační akce dle vlastního uvážení.

§6 – Ochrana údajů

Organizátor zaručuje nejvyšší možnou úroveň ochrany osobních údajů a dodržuje veškeré příslušné právní předpisy. Organizátor nebude předávat osobní údaje třetím osobám ani prodávat údaje o adrese. Organizátor bude uchovávat osobní údaje jednotlivých účastníků výhradně pro účely této kampaně. Účastník tímto výslovně souhlasí s uložením a používáním osobních údajů poskytnutých za výše uvedeným účelem. Zde se můžete dočíst víc o našich zásadách ochrany osobních údajů.

§7 – Opatření v případě přerušení

Organizátor si vyhrazuje právo upravit, zrušit nebo ukončit propagační akci z věcných důvodů kdykoli bez předchozího upozornění. Věcný důvod se zejména uvádí, pokud činnost nemůže být (dále) prováděna podle plánu (např. zavirování počítačů, chyby softwaru nebo hardwaru nebo jiné technické, faktické nebo právnické důvody, které brání řízení, bezpečnosti, integritě nebo pravidelnému a řádnému vykonávání činností). Organizátor se rozhodne dle vlastního uvážení, zda lze v činnosti pokračovat v upravené formě, nebo zda by měla být zrušena nebo předčasně ukončena.

§8 – Odpovědnost

Není možné zaručit, že datová komunikace po internetu bude bezchybná a kdykoli k dispozici vzhledem k současnému stavu technologie. Organizátor proto neodpovídá ani za stálou a nepřerušovanou dostupnost on-line systémů, které využívá, ani za technické nebo elektronické chyby telemediálních služeb, jež nemůže ovlivnit, zejména za narušení, jako je ztráta, zpoždění, změna, manipulace či chybné směrování e-mailů, jež je způsobeno externími datovými sítěmi, externími telefonními linkami nebo jiným hardwarem či softwarem účastníků nebo třetích stran. Totéž platí pro poruchy související se vstupy, zaznamenáváním, přenosem a uchováváním dat, zejména také pro chybné, chybějící, přerušené, smazané nebo vadné záznamy dat.

Kromě toho není přebírána žádná odpovědnost, pokud e-maily nebo zadaná data nesplňují zde uvedené požadavky a systém je v důsledku toho nepřijal či nepřevzal. Organizátor také nenese žádnou odpovědnost v případě krádeže nebo zničení systémů či paměťových médií pro ukládání dat. Totéž platí v případě neoprávněného pozměňování dat nebo manipulace s daty účastníků či třetích stran.

Organizátor ponese odpovědnost pouze za škody, které nejsou důsledkem újmy na životě, těle nebo zdraví, pokud jsou založeny na úmyslném či hrubě nedbalém jednání jeho nebo jeho pověřenců. V případě hrubého porušení základních smluvních závazků nese organizátor také odpovědnost za porušení povinností z nedbalosti. Základní smluvní závazky jsou ty závazky, které především umožňují plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může účastník běžně spolehnout. V tomto případě se však odpovědnost omezuje na předvídatelné škody typické pro smlouvu. Jakákoli další odpovědnost je vyloučena.

§9 – Salvátorská klauzule

Pokud by některé jednotlivé ustanovení v těchto podmínkách účasti bylo neúčinné nebo pokud by byla nesrovnalost v předpisech, nemá to vliv na účinnost ostatních ustanovení. Neplatné nebo chybějící ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které je nejbližší smyslu dohody a zákonným podmínkám.

§10 – Rozhodné právo / soudní příslušnost

V případě sporů se použije výhradně české právo. Je-li to právně přípustné, místem soudní příslušnosti bude sídlo organizátora.